موسس و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد

سلام علیکم

احتراماً با توجه به راه اندازی مرکز درمان اقامتی اجباری توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد

مخدر استان و جمع آوری معتادین توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر و ارجاع به آن مرکز مقتضی

است ترتیبی اتخاذ گردد تا جهت تمام بیماران تحت درمان در مرکز کارت درمان صادر گردد.( نمونه

کارت در سایت دبیر خانه اعتیاد معاونت درمان موجود می باشد) لازم به ذکر است من بعد هر گونه

مشکل در این مورد برای بیماران ایجاد گردد عواقب آن بر عهده مرکز می باشد.(( اطلاعیه ))

" قابل توجه کلیه مراکز درمان سوء مصرف مواد"


کلیه مراکز طبق نامه معاونت درمان می بایست جهت صدور کارت درمان اقدام نمایند و موارد زیر

رعایت گردد:

الف) صدور کارت طبق نمونه فرم با داشتن آرم مخصوص هر مرکز و در سايز يكنواخت

ب) هر مرکز طبق شماره پرونده دارویی موجود در معاونت غذا و دارو شماره بندی به اضافه کد هر

شهرستان که توسط دبیرخانه اعتیاد داده می شود.

ج)کارت باید جهت تمام بیماران صادر گردد ( M.M.T -BMT -DETOX) و هر هفته توسط

شخص پزشک تمدید گردد و تاریخ تمدید باید روز مراجعه بعدی باشد

د) در صورت انصراف یا قطع یا اتمام درمان کارت از بیمار اخذ و بایگانی گردد.

ذ) بعد از طراحی کارت نمونه آن جهت تایید و گرفتن کد به دبیرخانه اعتیاد ارسال گردد.

ر) جدول هفتگی در پشت کارت می باشد که دارای تاریخ اعتبار و مهر مرکز می باشد.

کد هر شهرستان

یزد 10

میبد 11

اردکان 12

خاتم 13

طبس 14

تفت 15

بافق 16

مهریز 17

ابرکوه 18

صدوق 19

بهاباد 20
دانلود نمونه كارت ( با فرمت pub )


دانلود نمونه كارت ( با فرمت jpg )


دانلود نمونه پشت كارت ( با فرمت pub)


دانلود نمونه پشت كارت ( با فرمت jpg )