اقدامات ده گانه بیمارستانهای دوستدار مادر

   (بخشهای زنان و زایمان)

1- ارائه مراقبتهای معمول دوران بارداری ، زایمان و پس از زایمان براساس پروتکل های وزارت بهداشت و شواهد عملی موجود در کتب معتبر.


2- ایجاد دسترسی به خدمات تخصصی مامایی برای مادران در هنگام زایمان ، ارتباط با سطوح بالاتر و
پایین تر بیمارستانی و سطوح خارج بیمارستانی.


3- امکان ارائه خدمات مراقبتی و پاراکلینیکی در فوریت های مامایی و زایمان مانند تزریق خون.


4- آموزش به کارکنان در مورد روش های زایمان بی درد دارویی و کاهش درد غیر دارویی


5- ارائه آموزش های آمادگی برای زایمان به مادران و همراهان با تاکید بر افزایش آگاهی و استفاده از
تکنیک های تنفس ، تن آرامی ، تمرینات اسکلتی و عضلانی.


6- ارایه خدمات با توجه به باورها و ارزش های مذهبی مادر و رعایت حریم خصوصی مادر.


7- خودداری از اعمالی که به صورت روتین کاربردی ندارد مانند: ناشتا بودن مادر ، رگ گرفتن ، شیو، انما
، محدود کردن حرکت مادر در لیبر ، انجام زایمان به روش لیتاتومی ، اینداکشن ، استیمولیشن ، اپی زیاتومی.


8- انجام زایمان فیزیولوژیک و ارائه روشهای دارویی و غیردارویی کاهش درد زایمان .

9- امکان وجود همراه آموزش دیده در کنار مادر در هنگام لیبر و زایمان.


10- پیاده سازی 10 اقدام بیمارستانهای دوستدار کودک مطابق به دستورالعمل های وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی. وبديهي است اجراي صحيح ده اقدام برنامه دوستدارمادرمنجربه دستيابي به اهداف زير ميگردد.

شاخصهاي بيمارستان دوستدارمادر


1- سزارین : (
CESAREAN SECTION)


کاهش 10 درصد میزان سزارین نسبت به وضعیت موجود هر بیمارستان (به طور مثال اگر در یک
بیمارستان میزان سزارین 50 درصد است ده درصد وضعیت موجود 5 درصد است . بنابراین این میزان باید برای سال بعد به 45 درصد برسد.


آمار قابل قبول میزان سزارین توسط سازمان جهانی بهداشت 15-5 درصد می باشد بر همین اساس میزان
سزارین در بیمارستانهای سطح یک و دو 25-15 درصد و سطح سه 30-25 درصد ایده آل است.


2- القا و تقویت دردهای زایمان (
STIMULATION & INDUCTION)


کاهش 10 درصد میزان القای درد زایمان ، تقویت درد زایمان و اپی زیاتومی نسبت به وضعیت موجود این
میزانها در هر بیمارستان.


3- اپی زیاتومی (
EPISIOTHOMY)


کاهش 10درصد میزان اپی زیاتومی نسبت به وضعیت موجود در هر بیمارستان .


میزان اپی زیاتومی کمتر از 30درصد ایده آل است . مخرج کسر برای محاسبه میزان اپی زیاتومی تعداد
کل زایمانهای طبیعی می باشد.

4- روشهای بی دردی و کاهش درد زایمان

 (PHARMACOLOGIC & NON PHARMACOLOGIC PAIN RELIEF)


افزایش 20درصدی پوشش استفاده از روشهای بی دردی و کاهش درد دارویی و غیردارویی نسبت به
وضعیت موجود


استفاده از روشهای غیردارویی کاهش درد زایمان مانند : ماساژ ، آب درمانی اجازه حرکت به مادر در لیبر ،
انجام زایمان در وضعیتهای مختلف و .... و روشهای بی درد دارویی نظیر انتونکس و اپیدورال در بش از 80 درصد زایمانها ایده آل است.


لازم به ذکر است در صورت دسترسی به اهداف ایده آل یا کاهش سالانه در خصوص شاخصها ، امتیاز
اعتبار بخشی بیمارستان لحاظ می گردد.