مصوبات سال 1396

مصوبات سال 1395

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

دستورالعمل اجرای طرح ها و پایان نامه های چند مرکزی

دستورالعمل شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش

آیین نامه کمیته های منطقه ای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی مورخ 83.10.29

آیین نامه رسیدگی به کمیته های اخلاق در پژوهش

آیین نامه های آموزشی

کدهای حفاظت از آزمودنی در پژوهش های علوم پزشکی

دستورالعمل غربالگری اولیه پروپوزال ها از نظر اخلاق

راهنمای اختصاصی

ثبت کارآزمایی بالینی