راهنمای مراقبت های تسکینی

مصوبات سال 1396

مصوبات سال 1395

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

دستورالعمل اجرای طرح ها و پایان نامه های چند مرکزی

دستورالعمل شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش

دستورالعمل ملی انجام پژوهش های زیست پزشکی

دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی و مطالعات هم ارزی زیستی

دستورالعمل غربالگری اولیه پروپوزال ها از نظر اخلاق

آیین نامه کمیته های منطقه ای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی مورخ 83.10.29

آیین نامه رسیدگی به کمیته های اخلاق در پژوهش

آیین نامه های آموزشی

کدهای حفاظت از آزمودنی در پژوهش های علوم پزشکی

راهنمای اختصاصی

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

ثبت کارآزمایی بالینی

دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی