هزينه ثبت نام در نهمین همايش سراسری بهداشت و ایمنی کار

 

هزینه ثبت نام

 

شرکت کنندگان

تا تاریخ 94/2/31

پس از  تاریخ 94/2/31

آزاد

2.000.000 ریال

2.500.000 ریال

اعضای انجمن بهداشت کار ایران

1.000.000 ریال

1.200.000 ریال

دانشجویان

500.000 ریال

700.000 ریال

 

 

  • شرکت کنندگان آزاد که به صورت گروهی (5 نفر و بالاتر) در همایش ثبت نام نمایند بایستی به ازای هر نفر 1.500.000 ریال پرداخت نمایند
  • شرکت کنندگانی که در روز برگزاری همایش، اقدام به ثبت نام نمایند بایستی 50 درصد بیشتر از مبلغ اولیه اعلام شده پرداخت نمایند.

نحوه پرداخت هزینه ثبت نام به یکی از روش های زیر می باشد:

  1. از طریق واریز به حساب  72545070با شناسه  94450386731210275 بانک رفاه کارگران به نام درآمدهای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و ارائه اصل فیش واریزی در روز همایش (لازم به یادآوری می باشد فیش واریزی بایستی اسکن و به آدرس الکترونیکی9oh@ssu.ac.ir  ارسال گردد) 
  2. به صورت نقدی در روز همایش

توجه: ارائه اصل فیش واریزی در روز برگزاری همایش الزامی می باشد.